Joutsan Seutu 7.10.2020

JOUSITIE – UNOHDETTU HELMI

Joutsan Jousitien raitti on luokiteltu valtakunnallisesti arvokkaaksi rakennetuksi kulttuuriympäristöksi (RKY). Sen arvo olisi hyvä muistaa ja kirkastaa nyt, kun aluetta koskevia suunnitteluprosesseja on meneillään. Työstettävänä oleva Joutsan kirkonkylän osayleiskaava, päivitettävä Keski-Suomen maakuntakaava ja Apteekkarin talon purkulupa määrittelevät kaikki alueen käyttöä ja niiden yhteys toisiinsa tulisi huomioida.

Kulttuuriympäristöjen merkitys ei ole yhdentekevä ja kulttuuriympäristön imagon ymmärtäminen on tärkeää. Hyvinhoidetulla kulttuuriympäristöllä on imagoarvoa, joka voi olla merkittävä vetovoimatekijä matkailussa sekä asuinpaikan valinnassa. Keski-Suomen kulttuuriympäristöohjelmassa todetaan, että tällaisten ympäristöjen merkitys vetovoimatekijöinä on arveltu vain voimistuvan tulevaisuudessa. Esimerkiksi vanhat puutaloalueet ovat houkuttelevia, ja eheitä ympäristöjä osataan arvostaa. 

Keski-Suomen kulttuuriympäristössä on paljon arvokkaita kohteita, mutta laajemmat kokonaisuudet ovat kuitenkin monesti menetetty tai vielä hahmottamatta. Elinkeinotoiminnassa perinteisen rakennuskannan arvoa ei vielä ole ymmärretty. Arvokkaimman kulttuuriympäristön käyttöä tulisi ajatella myös matkailua laajemmin. Ne voivat olla monenlaisen yritystoiminnan vauhdittajia.

Joutsan Jousitie on harvinaisen eheä kokonaisuus ja päivitettävänä olevassa maakuntakaavassa koko Joutsan taajama-alue onkin merkitty kulttuuriympäristön vetovoima-alueeksi. Kaavaselosteessa todetaan, että “valtakunnallisesti merkittävillä rakennetuilla kulttuuriympäristöillä on keskeinen asema maamme kulttuuriperinnössä. Arvoiltaan merkittävissä rakennetuissa kulttuuriympäristöissä päähuomio on merkittävässä rakennusperinnössä, mutta alueilla ja kohteilla on usein myös suuri taajama- ja maisemakuvallinen merkitys. Arvokkaiden rakennettujen kulttuuriympäristöjen säilyttämisen ja muutosten laajuus ja sisältö ratkaistaan kuntien suunnittelussa. Suunnittelussa onkin tärkeää huomioida, ettei arvokkailla alueilla toteuteta muutoksia tai rakentamista, joka on olennaisesti ristiriidassa alueen kulttuuriympäristöarvojen kanssa.”

Jousitien arvo valtakunnallisesti arvokkaana rakennettuna kulttuuriympäristönä tulisi siis muistaa, kun sitä koskevia päätöksiä tehdään!

Sari Nummela, Paluumuuttaja Helsingistä, kulttuuriympäristöjen suurkuluttaja

Lea-Elina Nikkilä, Keski-Suomen maakunnan kulttuuriympäristötyöryhmän (MAKU) jäsen, valtuutettu (vihr)

Kaisu Kumpulainen, Keski-Suomen Kylät, pj, MAKU-ryhmän jäsen, maaseutututkija