Valtuuston kokous 13.9.2021

Kiinnostava valtuuston kokous pohti pitkään hallintosäännön muutosta. Äänestyksessä päädyin kannattamaan jo kunnanhallituksessa hyväksymääni kunnanjohtajan esitystä, joka lisää avoimuutta ja toivottavasti myös parempaa kuntastrategian toteutumista kunnan toiminnassa.

Valtuuston kokous on nähtävissä osoitteessa https://www.joutsa.fi/valtuuston-kokous-13-9-2021-youtubessa/?fbclid=IwAR3kDxUrO45c88t6cm0q21UZO_iMsVBS46-ecHPQYuOie–2FKo62wuXNAg

Tein valtuuston kokouksessa valtuustoaloitteen ja toimenpidealoiteen.

Toimenpidealoite suunterveydenhuollon- ja ruokapalvelujen uudisrakennukseen lisättävistä aurinkopaneeleista.

Toistan kunnanhallituksen kokouksessa esittämäni toiveen aurinkopaneelien hankkimisesta ko rakennukseen. Sekä keittiö että hammashoitola tarvitsevat runsaasti sähköä. Rakennuksen sijainti sopii hyvin aurinkopaneelien sijoituspaikaksi, se tuottaa ekologista energiaa, vähentää käytön päästöjä ja luo positiivista mielikuvaa, imagoa kunnasta. Aurinkopaneelien takaisinmaksuajat ovat merkittävästi lyhentyneet sekä hankintahintojen laskun, että aurinkoisten päivien lisääntymisen myötä. Kuntarahoitus vihreä laina tukee tämäntyyppisiä hankkeita sekä edullisuudella että näkyvyydellä.

Valtuustoaloitteeni käsitteli ajankohtaista kunnan metsien uutta hoitosuunnitelmaa.

VALTUUSTOALOITE JOUTSAN KUNNAN METSÄNHOITOSUUNNITELMAN PÄIVITTÄMISESTÄ

Esitän, että Joutsan uudessa metsänhoitosuunnitelmassa korostuu pyrkimys siirtyä jatkuvapeitteisen metsänkasvatuksen menetelmiin aina kun se metsänhoidollisesti mahdollista, ja pitäytyä avohakkuista ja muista voimaperäisistä metsätaloustoimista. Pienialaisia avohakkuita toteutetaan ainoastaan poikkeuksellisesti metsän uudistamisen sitä vaatiessa. Esitän myös, että kuntamme määrittelee metsänhoidon tavoitteeksi tasavertaisesti taloudellisen tuoton ohella luonnon monimuotoisuuden säilyttämisen, ilmastonsuojelun sekä monipuolisten virkistyskäyttömahdollisuuksien  tarjoamisen asukkaille. Metsänhoitosuunnitelman laadinnassa tulisi kuulla kuntalaisia ja se tulee hyväksyä  kunnanvaltuustossa, sillä kyseessä on iso, kaikkia kuntalaisia koskeva asia.

Joutsan kunnalla on merkittävä maaomaisuus, metsätalouskäytössä olevien maiden kasvullisen metsämaan pinta-ala noin 1000 ha. Tiukassa taloudellisessa tilanteessa hakkuita on nyt merkittävästi lisätty ja onkin uuden suunnitelman valmistelussa syytä selvittää, ylittääkö hakkuut jo kestävyyden taloudellisen ja ekologisen rajan. 

Metsät ovat ratkaisevassa asemassa ilmastonmuutoksen torjunnassa ja tämä on otettava aiempaa paremmin huomioon metsänhoitosuunnitelman laadinnassa. Uudistushakkuut ja sitä seuraava maanmuokkaus vaikuttavat merkittävästi ilmastoon esimerkiksi pienentämällä metsien kykyä sitoa hiiltä ja vapauttamalla maaperän hiiltä ilmakehään. 

Kunnilla on erityisvastuu luonnonsuojelusta ja kestävästä kehityksestä alueellaan. Viihtyisät ja ulkoilemaan houkuttelevat kuntametsät ovat tarpeen kuntalaisten hyvinvoinnille. Marjastus ja sienestys ovat merkittävä lisä monien kuntalaisten tervelliseen ja taloudelliseen ravitsemukseen. Metsäluonnon suuri merkitys ihmisten fyysiselle ja psyykkiselle terveydelle on koko ajan saanut tutkimuksesta lisävahvistusta. Metsien monikäytön näkökulmaa korostamalla parannetaan luontomatkailun, metsien terveys- ja hyvinvointipalveluiden ja luonnontuotealan toimintaedellytyksiä.

Hyvinvoivat kuntametsät ovat oleellisia metsälajiston kannalta. Paljon uhanalaisia lajeja elää ensisijaisesti metsissä ja runsas joukko lajeja tarvitsee metsiä jossain vaiheessa elinkiertoaan. Suurin uhanalaisuuden syy ja tulevaisuuden riski metsälajeille ovat uudistushakkuuvaltaisen metsätalouden aiheuttamat muutokset muun muassa metsien ikärakenteessa ja lahopuun määrässä. Monimuotoisuuden köyhtyminen yhdistettynä ilmastonmuutokseen on uhka metsien terveelle tulevaisuudelle ja siten niiden taloudelliselle tuottavuudelle. Kunta-METSO -suojeluohjelmaa hyödyntäen kunnalla on mahdollista saada korvaus luonnonsuojelullisesti arvokkaista metsistään, jos ne suojellaan.

Metsänkäsittelymenetelmien valinnalla voidaan vaikuttaa myös kunnan vesistöjen tilaan. Uudistushakkuita seuraavat metsämaan muokkaukset aiheuttavat usein vesistöjä rehevöittäviä ravinne- ja kiintoainepäästöjä. Erityisesti turvemailla metsätalousojitukset aiheuttavat vesistöjen liettymistä aikaan saavia humuspäästöjä ja esim. elohopeakuormitusta kalastolle. Suometsien ojitus myös lisää hiilen hajoamista ja vapautumista ilmakehään. Siksi ojitettujen soiden ennallistamisen mahdollisuudet tulee kartoittaa.

Joutsan kunnan strategiassa todetaan kohdassa “Toimintaympäristö muuttuu”: Ilmastonmuutos ja luontoarvot korostuneet -> Puhtaiden vesien merkitys kasvaa. Kohti hiilineutraalisuutta kestävällä kierto- ja biotaloudella.” Puhtaat vedet ja luonto on Joutsan merkittävä vetovoimatekijä, joka nousee hyvin esille mm. kesäasukaskyselyissä. Ihmisten tarpeista ja ympäristöstä huolehtiminen edesauttavat hyvinvointia ja korostuvat tulevaisuudessa entistä enemmän myös pitovoimatekijöinä.

13.9.2021 

Lea-Elina Nikkilä

Joutsan Vihreiden valtuustoryhmä