Kohti hyvinvointialueita – mihin pyritään ja miten se toteutetaan

Olen tähän blogiini koonnut keskeisiä tulevan uudistuksen tavoitteita ja tulevan valtuuston tehtäviä. Uudistuksessa on siis kyse sekä palvelujen rakenteellisesta että sisällöllisestä uudistamisesta.

Tavoitteena on: 

• turvata yhdenvertaiset ja laadukkaat sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelut hyvinvointialueella asuville, 

• parantaa palvelujen saatavuutta ja saavutettavuutta, 

• kaventaa hyvinvointi- ja terveyseroja, 

• turvata ammattitaitoisen työvoiman saanti, 

• vastata ikääntymisen ja syntyvyyden laskun aiheuttamiin haasteisiin ja • hillitä kustannusten kasvua. 

Hyvinvointialueella on oltava strategia, jossa aluevaltuusto päättää hyvinvointialueen toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. Hyvinvointialueen strategiassa tulee ottaa huomioon: 

1. asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen hyvinvointialueen tehtäväalalla;

2. palvelujen järjestämistä ja tuottamista koskevat strategiset linjaukset;

3. hyvinvointialueen tehtäviä koskevissa laeissa säädetyt palvelutavoitteet; 

4. omistajapolitiikka; 

5. henkilöstöpolitiikka; 

6. asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet.

Valtuuston tehtävänä on muun muassa päättää: 

• hyvinvointialuestrategiasta 

• sosiaali- ja terveydenhuollon palvelustrategiasta 

• pelastustoimen palvelutasosta 

• hyvinvointialueen hallintosäännöstä

• hyvinvointialueen talousarviosta ja taloussuunnitelmasta 

• omistajaohjauksen periaatteista ja konserniohjeesta  

Hallintosäännössä aluevaltuusto määrää hyvinvointialueen hallinnon ja toiminnan järjestämiseen liittyvistä asioista, päätöksenteko- ja hallintomenettelyyn liittyvistä asioista ja aluevaltuuston toimintaan liittyvistä asioista. Näitä asioita ovat muun muassa taloudenhoito, mahdollinen toimivallan siirtäminen ja kokousmenettelyt. Aluevaltuusto voi hallintosäännössä siirtää toimivaltaansa lainsäädännön puitteissa hyvinvointialueen muille toimielimille, luottamushenkilöille ja viranhaltijoille. 

Lähde: hyvaks.fi