Blogi

Joutsan Vihreiden lausunto Joutsan kirkonkylän osayleiskaavaan

Joutsan vihreät järjestivät ’kaavakävelyn’ 18.5. Kuljimme pitkin poikin kylän keskustassa ja Myllykosken upeissa maisemissa. Kävelyn aikan syntyneet ideat ja sen kirvoittamat ajatukset olivat osaltaan muokkaamassa lausuntoamme, johon vahvimman panoksen antoi Sari Nummelan perehtyneisyys kuntakeskuksemme historiaan, nykytilaan ja tulevaisuuden visioon.

Lausunto 

Joutsan kirkonkylän osayleiskaava

Joutsan Vihreät ry lausuu kaavaesityksestä seuraavaa.

Yleistä

Joutsan kirkonkylän kehittämisessä keskeistä on asukkaiden turvallisen ja viihtyisän asumisen edellytysten luominen lähellä palveluja. Toisaalta sijainti valtatie 4:n varrella luo mahdollisuuksia houkutella ohi ajavasta liikennevirrasta ihmisiä käyttämään Joutsan palveluja ja tutustumaan houkuttelevaan kuntakeskukseen.

Joutsan näkökulmasta valtatie 4 kehittäminen tulee toteuttaa niin, että pitkämatkaisen liikenteen lisäksi paikallisliikenteen sujuvuus ja turvallisuus taataan. Lisäksi Joutsan palvelujen helppo saavutettavuus ja houkuttelevuus tulee huomioida suunnittelussa.

1. Viihtyisää asumista, uudet alueet

Joutsassa on ekologisesti ja maisemallisesti rikas taajamaympäristö, jota kannattaa vaalia. Monimuotoinen ympäristö ja lähiluonto parin korttelin päässä luovat asumiseen viihtyvyyttä ja vaikuttavat positiivisesti asuntojen arvoon. Alueelle tyypillisten kulttuuristen piirteiden säilyttäminen tekee maisemasta mielenkiintoisen sekä paikallisille että vierailijoille.

Uusien asuinalueiden kohdalla olisikin hyvä välttää liian täyteen rakentamista ja jättää alueille enemmän lähiviheralueita sekä avoimia tiloja. Kaupungeissa rakennettua ympäristöä rytmittävät puistot, torit ja aukiot, joita löytyy aina muutaman korttelin säteellä. Joutsassa, paikallinen historia huomioiden, peltoaukea korvaisi luontevasti toriaukion, joten kaikkia kylän peltoja ei tulisi rakentaa umpeen. Oman kodin lähistöltä löytyvät metsiköt, pellot, ulkoilupolut ja helpot reitit rantaan houkuttelevat asukkaita liikkumaan, nostavat asuinalueen viihtyisyyttä sekä lisäävät maiseman ja luonnon monimuotoisuutta.

ESITYS 1.1

  • Peltolan uusi asuinalue

Rakentamattomille pelloille kaavoitetaan hieman enemmän alaa kerrostaloasumiselle, vaikka se juuri nyt ei olekaan kysytyin asumismuoto, sillä rakentamattona se palvelee viheralueen laajennuksena. Varsinainen viheralue kaavoitetaan myös laajemmaksi. Lähistön erilaisissa asumispalveluissa on paljon vanhuksia tai muutoin vaikeasti liikkuvia, joiden itsenäinen ulkonaliikkuminen on hankalaa tai ulkoilu täysin toisten ihmisten varassa. Ulkoilun helpottamiseksi viihtyisää luontoympäristöä olisi hyvä löytyä lähikorttelista. Viheralueella voisi olla metsikköä/peltoa/puistoa tai viljelypalstoja. Viljelypalstat palvelisivat niitä kerrostaloasukkaita, joilla ei ole omaa pihaa.

Loppuosa peltoalueesta voitaisiin kaavoittaa luonnoksen mukaisesti pientaloalueeksi.

ESITYS 1.2

  • Koulumäen asuinalue Pertunmaantien varrella

Asumis- ja matkailukäyttöön kaavoitetaan ainoastaan pellon taka-osa. Jättämällä Pertunmaantienpuoleinen etuosa avoimeksi peltoalueeksi vältetään liian tiivis, koko maiseman peittävä mattomainen rakentaminen, ja luodaan monimuotoista kylän historiaa arvostavaa maisemaa. Yhdessä Valklammen luonnonsuojelualue; suo, sen vieressä oleva metsäinen ulkoilumaasto ja säästettävä peltoalue muodostaisivat myös ekologisesti rikkaan kokonaisuuden.

ESITYS 1.3

  • Sillanlahden länsiranta

Rantaan kaavailtu asuinalue tulee kokonaan poistaa kaavasta. Alue tulee säästää arvokkaaksi luonnon ja virkistyskäytön alueeksi. Asuinalue tulee vähintäänkin suunnitella paremmin Sillanlahden rikkaat luontoarvot huomioivaksi erityisesti suunnitellun tien rannan puoleisella osalla. Pohjukan rakentamaton alue tulee ainakin ulottaa pidemmälle länsirannalla varsinkin siinä tapauksessa, että jonkinlainen rantarakentaminen sallitaan. Rakentaminen rannalle tulee sallia ainostaan AP-1 tyyppisellä merkinnällä, joka säätelee rakentamisen etäisyyttä rantaviivasta sekä rakennusten määrää.

2. Uudet työpaikka-alueet

Uudet työpaikkaalueet on sijoitettu hyvin liikenteen solmukohtiin. Niiden saavuttavuuteen turvallisesti pyörällä ja jalan tulisi kiinnittää erityistä huomiota. Uudet työpaikka-alueet tullevat lisäämään jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden määrää alueiden läheisyydessä.

ESITYS 2.1

  • Koko Pertunmaantien osuudella olisi hyvä olla jalankulku- ja pyöräilytie turvallisen liikkumisen takaamiseksi. Tieosuus on mäkinen ja paikoin jalankulkijoiden sekä pyöräilijöiden näkyvyys autoilijoille heikohko varsinkin pimeään aikaan.
  • Valtatie 4 varrella sijaitsevan työpaikka-alueen uudistien yhteyteen tulisi suunnitella myös jalankulku ja pyöräilyväylä.

3. Matkailun ja virkistyksen edistäminen

Etelästä 4-tietä Joutsaa lähestyttäessä avautuu upea järvimaisema. Sillan vasemmalla puolella on monimuotoinen viljelyalue ja oikealla kylä avoimine rantoineen ja rakennettu ympäristö vanhoine siltoineen. Nämä tulisi säilyttää.

Kaavaselosteessa on sivulla 27 mainittu yleiskaavan tekoa ohjaavan Keski-Suomen maakuntakaavan tavoitteet, jossa kohdassa muut maakunnalliset tavoitteet on todettu keskeisiksi ”Valtatien 4 varren hyödyntäminen matkailualueena-Ulkoilureittien kehittäminen.”

ESITYS 3.1

Vanhan ja uuden sillan välinen ranta-alue kaavoitetaan viheralueeksi niiltä osin, kun sitä ei ole vielä rakennettu, ja pidetään kuntalaisten yhteisessä käytössä. Suojelualuetta ei lakkauteta.

Valtietie 4:n, Pertunmaantien ja Jousitien rajaama alue tulisi olemaan huomattavan laaja rakennettu alue ilman lähiviheraluetta ja ulkoilureittiä. Kaavaan suunniteltu viheralue kulkee ojan päällä Rantatien ja rannan välillä. Alueella asuu paljon ikääntynyttä väestöä, jolle Valklammen tai Rautamäen ulkoilualueet ovat vaikeasti saavutettavia. Taajaman alueella olisi hyvä myös turvata kaikille helppo pääsy veden äärelle. Weanderinniemen venevalkaman, mattojenpesupaikan ja uimarannan muodostama alue on lähistön asukasmäärään nähden riittämätön rannan viheralueeksi.

ESITYS 3.2

Huttulanranta-Perttulanoja-Jousitie

Kulttuuri- ja luontopolku (2 km) asukkaille ja 4-tieltä pysähtyjille

REITTI

Lähtö Huttulan parkkipaikalta, (jossa kartta ja mukaan otettava esite Joutsan palveluista ja tonteista).

* ranta,( jossa voisi olla koirien uimapaikka)

* Tokerontie

* pellon reunapolku. Pelto (172-402-4-675) soveltuisi luonnon monimuotoisuuskohteeksi niittynä, jota lampaat kesäaikana laiduntaisivat

* Perttulanojan luonnonsuojelualeen läpi polku siltoineen (verkko puretaan ja lisätään penkkejä ja opasteita)

* uimaranta, (jossa erikseen koirien uimapaikka)

* Venetie – Nuokuntie

* Jousitie: valtakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö

* Yhdystietä takaisin Huttulaan

4. Luonnon ja lajien suojelun kannalta tärkeät alueet

Myllykosken ja Sillanlahden alue

Luontoselvityksen mukaan Luontoarvoiltaan kaava-alueen merkittävimpiä alueita on Sillanlahti, jonka rannoilla on tavattu valkoselkätikkaa VU* sekä liito-oravaa Dir IV, NT. Lahdella lisääntyvät jo aiemmin mainitut lampikorentolajit ja se on myös viitasammakon merkittävä kutupaikka. Lahden länsireunassa esiintyy harvaa vesiruovikkoa ja isoulpukkaa; pohjukka on kasvillisuudeltaan rehevin. Itäreunassa on omakotitaloja ja kesämökkejä, mutta länsireuna on rakentamaton.

Myllykosken pohjoispuolelle Sillanlahteen on merkitty uusi pientalovaltainen asuinalue. Se pitää poistaa tai rajata niin, että luontoselvityksessä esiin nostetut suojeluarvot säilyvät. Ks. Esitys 1.3

5. Rakennettu ympäristö ja kulttuurimaisema

Joutsassa on valtakunnallisesti, maakunnallisesti ja paikallisesti arvokkaita kulttuurihistorillisia rakennuksia sekä maisemia, jotka tulisi säilyttää.

Osallistamissuunnitelman sivulla 10 on ote maakuntakaavasta: “Joutsan taajama ja sitä ympäröivät ranta-alueet kuuluvat kulttuuriympäristön vetovoima-alueeseen. Alueen kehittämisessä tulee hyödyntää kulttuuriympäristön monimuotoisuutta. Alueidenkäytön suunnittelulla edistetään kulttuuriympäristöjen kestävää käyttöä ja hoitoa.”

Osayleiskaavan maisemaselvityksessä sivulla 3 todetaan seuraavaa:

Pohjoisranta on tasaisempaa harjujakson länsipuolella, missä on ollut laaja ja vesistöä kohti laskeva peltoalue, joka on keskustan kasvamisen myötä rakentunut lähes kokonaan. Valtatien 4 länsipuolisen Huttulan tilan rantapellot edustavat vielä tilannetta, joka oli ennen kantatien oikaisua eli nykyisen valta-tien 4 rakentamista sekä siitä seurannutta muutosta yhdyskuntarakenteessa. Lisäksi Ala-Huikkalan viereisen ojapainanteen ympärillä on säilynyt peltoaukeaa.”

Kaavaselosteessa sivulla 16 kerrotaan: “Isojakokartan mukaan kylän asutus ja pellot olivat 1700-luvulla keskittyneet suurelta osin Joutsansalmen ja Iso-Valkjärven väliin. Vielä isojaon aikaan nykyisen kirkonkylän alueella oli vain muutamia taloja: nykyinen kirkonkylä on rakennettu Kämppilän, Huttulan, Hulikan ja Tokeron kantatalojen maille.

Ajalta ennen 1800-lukua ei varmuudella ole säilynyt rakennuskantaa nykyisen keskusta alueella, mutta osa Huttulan päärakennuksesta on oletettavasta 1700-luvulta. Huttulan tilakeskus on säilynyt alkuperäisellä sijainnillaan ja sen viereinen Mämmilän tila on muodostettu Kämppilän kantatilasta.”

Jousitien osalta maisemaselvityksessä (s. 7) todetaan näin:

Jousitie muodostaa yhtenäisen tienäkymän kirkon ja Joutsansalmen välisellä tieosuudella. Vanhimmat liiketalot raitin varrella ovat 1910-luvulta. 1930-luvulta lähtien rakennetut liike- ja pankkirakennukset reu-nustavat katutilaa niin, että muodostuu selkeä, rakennusvolyymeiltään yhtenäinen raittinäkymä. Tämän vaiheen rakennuskanta on yleensä jo hävinnyt kirkonkylistämme 1960- ja 1970-luvulla rakentuneen uudenlaisen liikerakentamisen tieltä.

Joutsan Jousitien keskusraitti on valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö (RKY) ja suojeltua rakennusperintöä.”

ESITYS 5.1

Huttulan/Mämmilän rantapelto merkitään kokonaisuudessa MA merkinnällä ja jätetään rakentamisen ulkopuolelle sen kulttuurihistoriallisen, maisema- ja luontoarvojen vuoksi.

Alue rajautuu Angesselkä-Puttolanselkä Natura-alueeseen (FI0900143), jonka linnustoon rantarakentamisella olisi vaikutusta ottaen huomioon, että myös vastarannalle Ruosteniemeen on kaavoitettu asuinalue.

ESITYS 5.2

Jousitien arvokkaan kokonaisuuden säilyttäminen/parantaminen laajentamalla suojelumerkintä koskemaan vanhan sillan alue aina Karimäen rantaan saakka sekä toisessa päässä merkitsemällä Jousitien molemmat puolet suojelluiksi Työväentalolle asti. Vaikka Työväentaloa vastapäätä olevilla rakennuksilla ei ole suojeluarvoa, olisi kaavan hyvä suojata historiallista miljöötä sellaisessa tapauksessa, että rakennukset puretaan ja tilalle ryhdytään rakentamaan uutta.

Joutsassa 11.6.2020

Joutsan Vihreät ry

Lea-Elina Nikkilä, puheenjohtaja

Väärä paikka turvevoimaloille

Keskisuomalainen julkaisi 29.5.2020 kirjoittamani mielipiteen tuulivoimasta

Salola Wind Park Oy:n hallituksesta Staffan Asplund ja Tuukka Mäkitie toteavat mielipidekirjoituksessaan (KSML 16.5.) Tuulivoimasta paikallista energiaa Keski-Suomessa, että ”Vaikka Keski-Suomesta ei täysin asumatonta tai luonnonarvoista vapaata aluetta löydy, Salolan tuulivoimahanke sijoittuu laajaan ja verrattain syrjäiseen talousmetsään, jossa negatiiviset vaikutukset ovat oletettavasti matalammat  kuin monilla muilla alueilla Keski-Suomessa.”

Olen muuttanut asumaan Leivonmäelle nimenomaan sen poikkeuksellisen monimuotoisen luonnon ja maiseman vuoksi. Kannatan tuulivoimaa osana Suomen energiapalettia, mutta Salolan alue ei ole oikea paikka tuulivoimaloille. Hanke on sijoittumassa paikalle, jossa sen negatiiviset vaikutukset ovat merkittävät ja peruuttamattomat. Leivonmäen kansallispuisto ja sen lähiympäristö sekä Vaarunvuorten – Putkilahden -alue ovat valtakunnallisesti merkittäviä maisema- ja luontokokonaisuuksia.

Leivonmäen kansallispuisto sijoittuu kokonaisuudessaan Salolan tuulivoimahankkeen vaikutusalueelle. Leivonmäen kansallispuistossa  kävijämäärät ovat kovassa kasvussa ja nyt korona-aikana parkkipaikat, polut ja tulipaikat ovat olleet ruuhkaksi saakka täynnä. Leivonmäen kansallispuistosta Päijänteelle ulottuvalle alue on Keski-Suomen maakuntakaavassa osoitettu matkailun ja virkistyksen vetovoima-alueeksi. Jyväskylän yleiskaavassa ohjeellinen päävirkistysreitti kulkee hankealueen läpi. Nyt on aika toteuttaa kaavoituksen tahtotilaa alueen kehittämiseessä.

Olen ollut alusta asti aktiivisesti mukana Leivonmäen kansallispuiston perustamisessa ja kehittämisessä. Samoin olen ollut mukana edistämässä Päijänteen biosfäärialue –hanketta ja maaseutumatkailua kansallispuiston lähialueella. Leivonmäen kansallispuiston länsipuolella sijaitsevat Metsähallituksen talousmetsät voisivat tarjota laajennusmahdollisuuksia maakuntakaavan mukaiselle virkistyskäytölle. Jos valtion talousmetsissä kansallispuistojen läheisyydessä siirryttäisiin jatkuvapeitteiseen kasvatukseen,  ne sopisivat hyvin virkistyskäyttöön esim. pidemmille pyöräily- ja vaellusreiteille.

Salolan tuulivoimahanke sijoittuu suurelta osin yhdelle Keski-Suomen ns. hiljaisista alueista. Hauhanpohja-Yläsydänmaa on nostettu Keski-Suomen liiton tekemässä selvityksessä yhdeksi harvoista merkittävistä hiljaisista alueista koko Keski-Suomessa. Se menetettäisiin lopullisesti tuulimyllyjen, huoltotien ja voimalinjan alle. 

Voimaloiden kokonaiskorkeus on lähes 300 metriä ja ne sijoitettaisiin korkeiden mäkien laelle. Maisemavaikutukset ulottuisivat laajasti myös Päijänteelle ja olisivat haitaksi matkailuelinkeinolle, joka tukeutuu nimenomaan hiljaisuuteen, monimuotoiseen luontoon ja kulttuurimaisemaan. 

 

Lea-Elina Nikkilä, Leivonmäen kansallispuiston ystävät ry Kivisuo, Joutsa

 

Pohdintoja Mieskonmäen koulun lopettamisesta

 

Paikallislehti Joutsan  Seudun (13.5.2020) Sattumia-palstan Tasainen äänestys   innoittamana päätin hieman  käydä läpi Mieskonmäen koulun lopettamisen vaiheita Joutsan kunnan päätöksenteossa ja pohdiskella minäkin. Lisäsin äänestystaulikkoon valtuutettujen puoluekannan, joka lehdestä puuttui. Näin lukija voi itse tehdä helpommin johtopäätöksiä ja jopa pohtia salaliittoteorioita.

Mieskonmäen koulun lopettaminen on puhuttanut koko valtuustokauden, kun oppilasmäärä on keikkunut aiemmin päätetyn lopettamisrajan – 18 oppilasta – alapuolella. Talouden tasapainottamista selvitellyt konsultti Perlacon mm. toi sen esille ’perinteisenä’ kuntien säästökohteena.

Suomessa oli 1990-luvulla peruskouluja 4900, nyt 2200. Itä-Suomen aluehallintoviraston opetustoimen ylitarkastaja Kari Lehtolan mukaan Suomen kyläkouluista on lakkautettu viimeisten 30 vuoden aikana jo noin 94 prosenttia. Trendi on perustaa suuria kouluja pienten tilalle.

Tietysti myös ikäluokat ovat pienentyneet ja väki muuttanut keskuksiin, erityisesti pääkaupunkiseudulle. Mutta onko suunta muuttumassa?

22.10.2019 hyvinvointi- ja sivistyslautakunta (jatkossa hysla), hyväksyi yksimielisesti vuoden 2020 talousarvioehdotuksen omalta osaltaan. Vihreiden lautakunnan varajäsen ei osallistunut tähän kokoukseen. Valtuusto 16.12. palautti asian takaisin lautakuntaan uudelleen valmisteltavaksi seuraavalla muotoilulla: Tapio Kyröläinen esitti toimenpidealoitteen kunnanhallitukselle Mieskonmäen kouluun liittyen. Kalevi Fredin, Jarmo Liukkonen ja Lea-Elina Nikkilä kannattivat esitystä. Toimenpidealoite on pöytäkirjan liitteenä nro 8. Valtuusto päätti jättää asian hyvinvointi- ja sivistyslautakunnan valmisteltavaksi.

Onneksi tuo kyseinen valtuuston kokous taltioitiin kunnan youtube-kanavalle, joten voin itsekin tarkastaa, miten tuo valtuuston päätös syntyi. Tapio Kyröläinen (kesk) ehdottaa toimenpidealoitteessa Mieskonmäen koulun toiminnan jatkamisen selvittämistä kahden vuoden jatkoajan turvin (tallenteessa alkaa ajassa 55 min). Jussi Lehtonen (ps) kysyi tarkennusta siitä, miksi vasta nyt on käynnistynyt toimet ja hanke kylän asukashankinnasta. Kyröläisen vastauksen jälkeen Iiris Ilmonen esitti ammatillisisissa oppilaitoksissa opiskeleville läppäreiden hankkimista. Kohdassa 1.01 Kalevi Fredin kannattaa Kyröläisen esitystä, mutta tallenteen ääni pätkii niin, että on vaikeaa saada selvää, esittääkö hän koululle jatkoaikaa. Sen jälkeen Jarmo Liukkonen pitää ansiokkaan kannatuspuheenvuoron koulun puolesta.

Keskustelu jatkuu ’läppäripuheenvuoroilla’. Kohdassa 105 palaan vielä Mieskonmäki asiaan. Jo vihreiden ryhmäpuheenvuorossani (47:30 min) toin esiin perusteeni koulun jatkoajalle. Kun seuraa tallennetta kokouksesta, jää epäselväksi, esitettiinkö siinä Mieskonmäelle kahden vuoden jatkoaikaa, josta olisi pitänyt äänestää, vai kannatettiinko Kyröläisen toimenpidealoitetta, jonka mukaan pitää selvittää koulun jatkomahdollisuuksia. Valtuuston puheenjohtaja Heikki Kuurne (kesk) teki esityksen, että Kyröläisen aloitteen mukaisesti asia palautaan valmisteluun ja näin valtuuston päätös syntyi. Jäin pohtimaan, että oliko tavoitteena välttää äänestys asiasta tässä vaiheessa. Miksi Kyröläinen ei tehnyt selvää esitystä koulun jatkoajasta?

Me vihreät vastustimme ainoana valtuustoryhmänä koulun lopettamista systemaattisesti. 11.2. hyslan kokouksessa asia oli siis valtuuston palauttamana uudelleen käsittelyssä. Harvinaisen varamiehisenä kokoontunut lautakunta pitäytyi aiemmassa päätöksessään. Marianne Luukkasen (vihr) esitys koulun jatkoajan myöntämisestä ei saanut kannatusta. Valtuutetuista lautakunnan kokoukseen osallistuivat puheenjohtaja Leo Niinikoski (sd) ja Ari Aapro (kok).  Valtuutetuista Otto Takala ja Jouko Tarkkanen (kesk) sekä lautakunnan varsinainen jäsen Ulla Tommola (kesk) olivat poissa eikä päätöstä tehtäessä keskustan edustajista ollut paikalla kuin vj Matti Tuukkanen, kun vj Hyönenkin poistui ennen kyseistä pykälää.

Kuten taulukosta voi havaita, Jarmo Liukkonen (kesk) oli muuttanut kantansa kunnahallituksen käsittelyyn mennessä ja Kalevi Fredin ainona oli pois valtuuston kokouksesta, jossa päätös tehtiin. Hänen varallaan ollut Pekka Hytönen (kesk) kyllä-äänellä oli ratkaiseva naula  Mieskonmäen koulun arkkuun.

PS. Kangasniemen valtuusto päätti kahden kyläkoulun lopettamisesta. Itä-Suomen hallinto-oikeus on 13.5.2020 kumonnut Kangasniemen kunnanvaltuuston 16.12.2019 tekemän päätöksen lakkauttaa Äkryn ja Otto Mannisen koulut. Päätös on kumottu johtuen mm. siitä, että päätöksenteossa ei ole varattu riittäviä vaikuttamisen mahdollisuuksia kuntalaisille eikä kouluverkkoselvityksessä ole ollut riittävästi tietoa valtuutettujen päätöksenteon tueksi.

16.12.2019 valtuustonkokouksessa vihreä valtuustoryhmä esitti, että kouluverkkoselvitys palautetaan valmisteluun ja selvitetään vaikutukset tarkemmin. Esityksemme kuitenkin hävisi äänestyksen 6-20.

Oman arvioni mukaan Joutsassa sivistystoimenjohtaja Mika Sirkka teki hyvät, riittävät taustamateriaalit.

Puheet keskittämistä ajavista, maaseudun autioittavistä cityvihreistä olisi jo ainakin näissä kunnissa lopettaa.

Äänestykset Mieslonmäestä valtuustossa ja kunnanhallituksessa

Valtuusto Valtuusto 16.12. Hallitus 23.3. Valtuusto 20.4.
Kuurne Heikki, pj, KESK K (lopetetaan)
Lehtonen Jussi, 1. vpj, PS K
Teppola Teresa, KOK, 2. vpj E (ei lopeteta)
Aapro Arii, KOK K
Fredin Kalevi, KESK kannatus POISSA
Hautakangas Jouni, KOK E
Hovila Sari, KESK E (ei lopeteta) E
Hännikäinen Timo, KOK E
Ilmonen Iiris, KOK K (lopetetaan) K
Kaistinen Saku, PS E
Kallioinen Matti, KD K
Kyröläinen Tapio, KESK aloite E
Liukkonen Jarmo, KESK kannatus K K
Niinikoski Leo, SDP K K
Nikkilä Lea-Elina, VIHR kannatus E E
Oksanen Petteri, KOK POISSA K
Peltonen Niilo, KESK K (pj ratkaisi) E
Peltoniemi Eero, SDP K
Reinikainen Katri, KESK E
Salonen Maija, KESK E E
Solatie Ari, SDP K
Suomalainen Keijo, SDP E E
Takala Otto, KESK E
Tarkkanen Jouko, KESK K
Tupala Arto,  KESK
Varajäsenet
Pekka Hytönen, KESK K

Aloite kunnanhallitukselle 11.5.2020 ikääntyneiden liikunnan ja hyvinvoinnin edellytysten parantamiseksi.

Henkilön mahdollisuus liikkua omien toiveiden mukaisesti on hyvinvoinnin ja hyvän elämänlaadun edellytys ja auttaa myös toimintakyvyn säilyttämisessä. Kodin ja lähiympäristön esteettömyys turvaa mahdollisuudet liikkua myös heille, joiden toimintakyky on heikentynyt.

Gerontologian tutkimukskeskuksen keräämistä tutkimustuloksista käy selväksi, että ”monimuotoiset luontoalueet ja vesielementit houkuttelevat ikääntyneitä liikkumaan ja vähentävät masennusoireita. Ikääntyneille tärkeitä liikkumisen kohteita ovat myös palvelut, jotka tarjoavat mahdollisuuksia sosiaaliseen kanssakäymiseen. Infrastruktuuri ja palvelujen saatavuus ovat yhteydessä iäkkäiden liikkumisaktivisuuteen.”

Esitän, että Joutsan taajamaympäristöjä (keskusta ja kylät) kehitetään siten, että ne mahdollistavat esteettömän liikkumisen heille, jotka ovat helposti väsyviä tai käyttävät apuvälineitä. 

Parannetaan kiinnostavien käynti- ja luontokohteiden sekä palveluiden saavutettavuutta ja houkuttelevuutta lisäämällä penkkejä teiden varsille noin 200 metrin välein. 

Lisäksi kaikkien hyvinvointia ja viihtyvyyttä parannetaan  koristeistutuksin. Istutukset ja niiden hoito tilataan paikallisilta kukkakauppiailta, joiden kesken taajamat jaetaan tasapuolisesti.

Hankkeen toteuttamiseen käytetään lahjoitusvaroja.

Kunnanvaltuuston kokous 20.4.2020

Kunnanvaltuusto kokoontui 20.4.2020 historialliseen kokoukseen, jossa tehtiin digiloikka kunnanvaltuuston kokoustamisessa. Kyseessä on tänä keväänä ollut suorastaan digikolmiloikka, joka on ulottunut kouluista monien työelämään ja ihan kaikkien perhe-elämään – niin myös tänne kunnalliseen päätöksentekoon. Kiitos hyvän hallintosääntömme ja viranhaltijoiden teknisen osaamisen tämän etäosallistumisen mahdollistamisesta.

Henkilökertomusta lukiessa havahduin siihen, että tällä valtuustokaudella vasta nyt, mutta onneksi edes nyt, Joutsa on saanut kaikki auki olleet johtavien viranhalijoiden paikat täytettyä. Voisi sanoa, että viime hetkellä ennen tämän poikkeustilan syntymistä. Mielestäni poikkeusolojen johtoryhmä on hoitanut työnsä mallikkaasti ja pitänyt kunnanhallituksen ajan tasalla.  Hyvä näin.

Kunnan kokonaishenkilöstömäärä on noussut neljällätoista. Uusia työtehtäviä on epäilemättä  perustettu tarpeeseen, valtiokin lataa kunnille uusia tehtäviä. Kuten hallintojohtaja Hokkanen totesi, luku hiukan elää vuositasolla ja siihen vaikuttavat mm. eläköitymisten ajoittuminen loppuvuoteen, kun uusi henkilö on jo valittu tehtävään.

Toinen asia, johon jo kunnanhallituksessa kiinnitimme huomiota oli sairauspoissaolojen kasvu. Nyt asiaan saatiin hallintojohtajalta selvitys. Kyseessä oli virhe vuoden 2018 osalta. Virheellisesti 2018 sairaspoissaolot oli kirjattu työpäivinä, vaikka, kuten vuoden 2019 kohdalla, sairaspoissaolot olla ilmoitettu kalenteripäivänä. Kasvua ei siis ollut ja asia korjataan henkilöstökertomukseen.

Käytin alla olevan puheenvuoron kuntastrategiasta

Uusi kuntastrategia on hyvä, kiitos kaikille asian valmisteluun osallistuneille! Jotain vanhaa, jotain uutta,  jotain lainattua, jotain sinistä. Tämä toisessa yhteydessä paljon käytetty sanonta sopii minusta hyvin uuteen strategiaamme. Vanhaa on palveluihin, hyvinvointiin ja talouden hoitoon panostaminen, uutta digitalisaation, osallistamisen ja ilmastonmuutoksen parempi  huomioiminen, tulevaisuudesta varastettua sote-uudistuksen ennakointi ja sinistä tietenkin puhtaat vedet, järvemme ja jokemme, puhdas asuinympäristö ja monimuotoinen luontomme.

Jatkossa toivon strategian muodostuvan entistä paremmin arkiseksi työvälineeksi, johon tehtävät päätökset ja suunnitelmat peilataan. Kun valintoja joudutaan tekemään, strategiasta löytyy selkänojaa niiden perusteeksi.

Vuoden päästä aloittava valtuusto toivottavasti voi sitoutua tähän sitten jo lopettaneen valtuuston tekemiin linjauksiin.

Viimeisenä asiana käsiteltiin Mieskonmäen koulun lopettaminen. Käytin seuraavan puheenvuoron.

Joutsassa kaikki arvokas on lähellä on mielestäni hyvä, positiivinen viesti vasta hyväksytystä strategiastamme. Mikä sitten on lähellä? Onko yhtenäiskoulu miekonmäkeläiselle lapselle ’lähellä’ tai riittävän lähellä? Ainakin Mieskonmäen koulun lasten ja heidän vanhempiensa mielestä ei ole. Olen heidän kanssaan samaa mieltä. Mielestäni sivistystoimenjohtaja on tehnyt seikkaperäiset, virkansa edellyttämät selvitykset. Ymmärrän myös kunnan taloudelliset paineet. Mutta luottamushenkilölle  kyseessä on  arvovalinta. Päätettävänä ei ole vain koulun lopettaminen. Siellä toimii niin kirjasto kuin kansalaisopisto ja monet kylän yhteiset toiminnot. Se on kylän sydän. On lukemattomia kertoja nähty, että kun koulu lähtee, kylä ja koko ympäröivä alue kulkee kohti nopeaa näivettymistä.

Meillä on strategisena painopistealueena lasten ja perheiden palvelut. Lapsille tämä koronakevät on ollut erityisen raskas. Nyt jos koskaan paluu tuttuun ja turvalliseen kouluun pitää taata kaikille. Kannatan sitä, että Mieskonmäelle myönnetään kahden vuoden jatkoaika. Siten toteutamme myös uutta strategiaamme käytännössä.

Äänestyksessä koulun lakkauttamisen puolesta äänesti 13 valtuutettua ja kahden vuoden jatkoajan puolesta 12 valtuutettua. Iso pettymys!

Kunnan talous nousi moneen otteeseen syyksi koulun lopettamiselle. Joidenkin mukaan kylä pärjää elävänä ilman kouluakin. Ajellessani usein Rutalahden kautta Jyväskylään on surullinen näky Rutalahden rapistuva koulurakennus. Kaksi kunnan omistamaa koulua seisoo tyhjillään. Jospa ne tarpeettomina myytäisiin pois ja sillä rahalla olisi  vielä  annettu toimivalle koululle mahdollisuus. Pelkästään urheilukentän kylmävaraston rakentamiseen on varattu 140 000€ ja maata hankitaan jatkuvasti (varaus 500 000€/v), vaikka esim. Oravakiven alueen miljoonainvestointi ei tunnu tuottavan kunnalle mitään tulovirtaa.

Osallistuin viime viikolla webbinaariin, jossa Kuntaliiton pääekonomisti Minna Punakallio alusti kuntien talousnäkymistä. Pääosalla kuntia talous oli jo ennen koronakriisiä kovien haasteiden edessä osin verokorttiuudistuksen ja tulorekisterin vuoksi, mutta myös lisääntyneet tehtävät ja väestön ikärakenne ajavat Suomen kuntia talousahdinkoon. Jatkuvasti lisääntyneet verovähennykset syövät kunnallisveron tuottoa.

Joutsan taloustilanne seuraa yleistä kehitystä, mutta on melko vakaalla pohjalla moneen muuhun kuntaan verrattuna. Korona-ajan haasteet koskettavat niin meitä, kuin kaikkia kuntia Suomessa ja ympäri maailmaa. Valtio on luvannut kompensoida kunnille siitä aiheutuneet lisäkustannukset. Tilannetta helpottaa, että valtio saa lyhytkestoista lainaa nyt jopa negatiivisella korolla.

Itse luotan maaseudun tulevaisuuteen, jopa sivukylien mahdollisuuksiin houkutella uusia asukkaita, veronmaksajia. Koronan jälkeen nähdään, joko monien ilmaisema halu muuttaa kirjat ympärivuotiseen asumiseen jo nyt käytössä olevalle mökille tai muuttaa omavaraiselle pientilalle maaseudun luonnonrauhaan. Valitettavasti yksi vetovoimatekijä, Mieskonmäen kyläkoulu on poistunut Joutsan työkalupakista.

Biokaasu on tulevaisuutta

Joutsa sijoittuu aivan E75 valtatien varrelle, ja Joutsassa on hyvät mahdolisuudet biokaasun tuotantoon ja myyntiin liikennepolttoaineena. Ikävä kyllä näyttää siltä, että erityyppisten eloperäisten raaka-aineiden käyttö on jollain tapaa vielä vaiheessa, koska Joutsan Ekokaasun toiminta on ollut pitkään pysähdyksissä.

Biokaasu on 100% uusiutuva energiamuoto, ja on ympäristöystävällisempi kuin maakaasu, bensa tai diesel. Autojen polttoaineena sitä voidaan käyttää siinä missä maakaasuakin ja kaasuautot toimivat aina myös bensalla.

Eloperäisiä raaka-aineita ovat muun muassa biojäte, jätevesiliete, lanta sekä teollisuuden ja kaupan ylijäämäbiojäte. Suurin potentiaali on kuitenkin peltobiomassassa.

Joutsassa biokaasulaitos tankkausasemineen on toiminut jo vuodesta 2014, valitettavasti vaihtelevalla menestyksellä. Aseman sijaintihan on paras mahdollinen biokaasun tankkausasemalle.Ongelmalliseksi tilanne muodostuu kaasuautoilijalle, kun tankkauspisteelle opastetaan nelostieltä, mutta parinsadan metrin päässä tankkauspaikalla on lappu luukulla ”Ei käytössä”.

Biokaasun tuotantoprosessi on herkkä häiriöille. Voisiko tankkausaseman varustaa liikuteltavalla puskurisäiliöllä, jonka voisi käydä täyttämässä esim. Mustankorkealla Jyväskylässä?. Se tietysti lisäisi kuluja, mutta kaasun saanti olisi varmempaa. Luotettavuus paranisi, mikä on erityisen tärkeää näin biokaasuautoilun alkutaipaleella.

Kuntalaisen näkökulmasta biokaasun saanti kirkonkylän asemalta olisi merkittävä tapa vähentää päästöjä. Kun kaasu on hinnaltaan halvempaa kuin esim. bensa, niin olisi pitäjän perältäkin edullisempaa käydä kirkonkylässä asioilla.

Joutsan ja lähikuntien biojätteet ja jätevesilietteet tulisi käsiteltyä ilman suuria kuljetuskustannuksia polttoaineeksi, ja ravinteet kierrätettyä takaisin peltoon.

Suomen energia- ja ilmastostrategian tavoitteena on 50 000 kaasuautoa kotimaan liikenteessä vuoteen 2030 mennessä. Jo nyt Suomen noin 10 000 kaasuautoilijasta Joutsan ohi ajaa päivittäin kymmeniä, jotka joutuvat toteamaan Joutsan kaasuaseman olevan kiinni. Kun seuraava kaasun tankkauspaikka on Jyväskylän Kanavuoressa, saattaa sitä joutua etsimään bensan voimalla.

Toivottavasti Joutsassa ja yleisemminkin biokaasulaitosten teknistaloudelliset ongelma saadaan pian ratkaistua. Ehkä valtiovalta, maakunta ja kunta voisivat ojentaa auttavan kätensä!

Taisto Holla

Lea-Elina Nikkilä

Kaasuautoilevat vihreät, Joutsa

Julkaistu Joutsan Seutu -lehdessä 26.2.2020

Vuosi 2019 luottamustoimissa 

 

Toiminta, ajankäyttö ja palkkiot

Joutsan kunta

Kulunut vuosi oli joutsalaisessa kuntapolitiikassa vaiherikas. Perusturvan puolella tehtiin isoja päätöksiä. Sotekeskuksen rakentaminen saatiin vauhtiin ja Jouseen päätttiin remontoida paljon keskustelua herättänyt sakuko- eli vuodeosasto heti kun sote-keskus on valmis. Aivan yksimielistä ei päätöksenteko ollut, mutta itse päädyin enemmistön kannalle kannattamaan tehtyjä ratkaisuja.

Tein valtuustossa kaksi aloitetta: Osallistuva budjetointi Joutsaan ja Liittyminen Keski-Suomen vesiensuojeluyhdistykseen. Lisäksi pidin ryhmäpuheenvuoron talousarviosta. Kaikki luettavissa kotisivuillani lea-elina.com. Osallistuva budjetointi onkin jo kunnanhallituksessa hyväksytty jatkovalmisteluun. Viimeisessä valtuuston kokouksessa nousi esiin Mieskonmäen koulun tulevaisuus, sillä määräraha oli budjetoitu  vain kevätlukukaudeksi. Asia tulee varmasti puhuttamaan heti vuoden alussa. Itse kannatin valtuustossa koulun jatkoaikaa, koska juuri käynnistynyt hanke tavoittelee uusien lapsiperheiden saamista kylälle.

Raskas ja paljon työllistänyt tilapäinen valiokunta käsitteli perusturvalautakunnan toimintaa ja erottamista. Valiokunnan tekemään  esitykseen lautakunnan erottamista tein eriävän mielipiteen. Minusta riittäviä perusteita lautakunnan erottamiseksi ei ollut kuulemisissa tullut esiin. Kaiken kokoustamisen jälkeen valtuusto äänesti kaikki erotetun lautakunnan jäsenet myös uuteen lautakuntaan!

Keväällä vaihdoin vaalien jälkeen sovitun mukaisesti valtuuston 1. varapuheenjohtajan kaksivuotiskauden pestini kunnanhallituksen jäsenyyteen loppukaudeksi. Entistä tiiviimmin olen siis mukana päätöksenteossa. Kävin kyllä myös ensimmäisen kaksivuotiskauden hallituksen kokouksissa, joissa minulla jo oli läsnäolo- ja puheoikeus. Tuosta ajasta oli paljon hyötyä nyt kun on myös esitys- ja äänioikeus hallituspöydän ääressä.

Puulan seutuopistolautakunta jatkoi vaiherikkaan alkukauden jälkeen  uuden rehtorin johdolla opiston mallikkaasta toimintaa ja usko seutuopiston tulevaisuuteen itsenäisenä, kehityvänä elinikäisen oppimisen kehtona on  ainakin minulla vahva.

Vuosien 2018-19 aikana olin kuudessa Perlaconin vetämässä kunnan talouden pitkän tähtäimen näkymiä ja kunnan strategiaa pohtineessa työryhmässä. Asetin ennakkoon paljon toiveita työskentelylle, mutta talouden tasapainottamiseen saati strategiatyöhön siitä ei merkittäviä  apuja mielestäni saatu. En osallistunut Huittisissa järjestettyyn valtuuston seminaarimatkaan.

Ennen eduskuntavaaleja varahenkilönä keskusvaalilautakunnan kokouksessa viimeiseltä varahenkilösijalta 7!

Kokoukset ja palkkiot

* Valtuusto kokoontui 9 kertaa (9/9) ja kokouspalkkioita niistä 720€.

* Kunnanhallitus kokoontui vuoden aikana 20 kertaa, itse osallistuin 19 kertaa (19/20) ja kokouspalkkioita niistä kertyi 1620€

* Tilapäisen valiokunnan kokouksiin osallistuin viisi kertaa (5/6). 320€.

* Puulan seutuopistolautakunta kokoontui seitsemän kertaa (7/7). 440€

* keskusvaalilautakunnan yksi kokous varajäsenenä. 80€

* Perlaconin taloustyöryhmä (6/6) 2018-2019 (kaikki kokouspalkkiot 2019). 480€

* Alkuvuodesta valtuuston ensimmäisen varapuheenjohtajan pestistä sain palkkaa lisäksi167€.

Yhteensä kunnan luottamustehtävissä minulla oli 43 kokousta, joista maksettiin brutto 3827 euroa. Tästä sitten vähennettiin verot ja puolueelle 20% puolueveroa.

Suurin osa luottamushenkilön työstä ei suinkaan ole kokouksissa istumista ainakaan ensimmäisen kauden valtuutetulla. Jos homman haluaa hoitaa hyvin, pitää käyttää paljon aikaa asioihin perehtymiseen.

 

Perinteisten kokouskahvien lisäksi valtuustolle tarjottiin viimeisen kokouksen päätteeksi jouluateria ja myös seutuopisto lounasti viimeisen kokouksen jälkeen. Kunnalta käyttööni saaman tablettitietokoneen palautin tarpeettomana ja käytän omaa konettani kokouksissa.

Keski-Suomen maakunta

Maakunnan yhteistyöryhmän (MYR) kokouksiin osallistuin yhtä luukuunottamatta (3/4) á 165€. Maakunnan yhteistyöryhmä tutustui kokouksien yhteydessä Keski-Suomen oppilaitosten yhteistyöhön ja Keski-Suomen matkailun tulevaisuudennäkymiin. Kokouksissa linjattiin käynnissä olevan ja tulevan ohjelmakauden rahoituksen painopisteitä maakunnassa. Puolenpäivän pituisten kokouksien yhteydessä tarjottiin lounas.

Lisäksi olin varahenkilönä yhdessä Keski-Suomen keskussairaalan kokouksessa, jossa hyväksyttiin tulevan vuoden talousarvio tiukkoine säästötavoitteineen. Kokouksen yhteydessä on myös seminaari, joten kokouspäivä on pitkä. Kokouspalkkio on 120€ ja seminaarin jälkeen ennen kokousta tarjotaan lounas sairaalan ruokalassa.

************************************************************************

Luottamustoimet puolueessa – Vihreät

Joutsan vihreät osallistuivat eduskuntavaaleihin järjestämällä kaksi ’toritapahtumaa’ ja lisäksi osallistuimme Rutalahden markkinoille. Tapahtumat järjestettiin talkoovoimin ja lehti-ilmoitukset mahdollisti piirin tuki ja puoluevero, jota luottamushenkilöiden palkkioista kertyi yhteensä 1021,40 euroa. Puheenjohtajana pidin yhteyttä jäseniin vapaamuotoisissa tapaamisissa, puhelimitse ja sähköpostin välityksellä. Laajemmin otin osaa poliittiseen keskusteluun kunnassa kotisivujeni leaelina.com blogin kautta.

Keski-Suomen Vihreiden piirihallituksessa oli varajäsenenä, mutta koska olen piirin edustaja puoluehallituksessa, olen osallistunut yhtä lukuunottamatta kaikkiin piirin kokouksiin joko etänä tai paikan päällä (10/11). Lisäksi olin alustamassa ja keskustelemassa Jyväskylän Vihreiden maatalous-teemaisessa keskustelussa 11.9.

Puoluehallitus on kokoontunut neljätoista kertaa, neljä kokousta oli valtuuskunnan kokouksen yhteydessä, joihin puoluehallituksen jäsenä myös osallistuin. Siis kolmen päivän kokousputki! Osallistuin kaikkiin kokouksiin. Alkuvuosi puoluehallituksessa kului ensimmäisen kaksivuotiskauden merkeissä ja puoluekokouksessa 15.-16.6.2019 minut valittiin jatkamaan toiselle kaksivuotiskaudelle Keski-Suomen edustajana (varahenkilöpaikka). Vuosi alkoi Pekka Haaviston  puheenjohtajuudella ja eduskuntavaalien jälkeen uusi puheenjohtaja Maria Ohisalo tuli nuijan varteen, puoluesihteeri Lasse Miettisen vaihtui Veli Liikaseen, valtuuskunnan puheenjohtajaksi nousi Maaseutu- ja erävihreiden entinen puheenjohtaja Silja Keränen, käytiin menestyksekkäät eduskuntavaalit, sitten hallitusneuvottelut, kolme ministerisalkkua ja vielä hallituksen kaatuminen ja uuden perustaminen Sanna Marinin johdolla ja samoilla vihreillä ministereillä, raskas Vihreä Lanka -lehden lopettamispäätös ja lisääntyneiden resurssien uudelleen suuntaaminen. Siinäpä ohjelmaa yhdelle vuodelle! Pari eduskuntaryhmän, valtuuskunnan ja puoluehallituksen yhteiskokoustakin tarvittiin päätettäessä hallitukseen lähdöstä, hallitusohjelman hyväksymisestä ja ministerivalinnoista. Kokouspäiviä tuli yhteensä 26, pääosin Helsingissä.

Toimin vielä alkuvuonna ympäristö- ja luonnonsuojelutyöryhmän toisena puheenjohtajana ja loppuvuonna tulin valituksi kaupunki- ja kuntavisiotyöryhmään (2019-2021).

Mistään puolueen kokouksista ei makseta kokouspalkkioita. Matkakulut ja tarvittaessa majoitus korvataan kuitteja vastaan. Yhteensä niihin kului 41 päivää eli noin kaksi kuukautta talkootyötä viiden päivän työviikkoiksi laskettuna.

Muut yhdistykset – vapaaehtoistoiminta

Keski-Suomen Kylät ry:n varapuheenjohtajana olen ollut seitsemässä kokouksessa (7/8). Kylin hallinnoiman kylämatkailuhankkeen toimista järjestettiin airbnb-vuokraustoiminnan esittelytilaisuus Leivonmäellä.

Maakunnan kulttuuriympäristötyöryhmässä olen K-S Kylien edustajana. Kokouksia oli viisi, joista osallistuin neljään.

Leivonmäen kansallispuiston ystävät ry:n puheenjohtajuus on työllistänyt erityisesti kesällä. Neljän kokouksen lisäksi on ollut monenlaisia tapahtumia, retkiä ja opastuksia.  Lisäksi toimin puheenjohtajana Metsähallituksen Keski-Suomen kansallispuistot kuntoon -hankkeessa.

Luonto ei odota

Uuden hallituksen ohjelmassa on historiallisen suuri 100 miljoonan euron lisäys luonnonsuojelun määrärahoihin. Summasta 42 miljoonaa euroa käytetään jo ensi vuonna vahvistamaan Suomen luonnon monimuotoisuutta.

Elonkirjoa uhkaa kuudes sukupuuttoaalto. Ilmaston lämpenemisen ohella, ja osin myös siihen liittyen, luonnon monimuotoisuuden hupeneminen vaatii meiltä nopeita toimia. Ympäristöministeriössä on ministeri Krista Mikkosen (vihr.) johdolla käynnistetty Helmi-elinympäristöohjelma vahvistamaan Suomen luonnon monimuotoisuutta. Samalla hillitään ilmastonmuutosta ja edistetään siihen sopeutumista.

SUOMI ON sitoutunut YK:n kansainväliseen biodiversiteettisopimukseen. Helmi-ohjelma kokoaa keskeiset keinot Suomen luonnon köyhtymisen pysäyttämiseen ja sopimuksen toteutukseen. Ohjelmalla suojellaan satoja uhanalaisia lajeja ja parannetaan maamme uhanalaisten luontotyyppien tilaa.

Soiden suojelu ja ennallistaminen vahvistavat suomalaisen suoluonnon monimuotoisuutta , ja parantaa vesistöjen tilaa. Tavoitteena on suojella 20 000 hehtaaria ja ennallistaa 12 000 hehtaaria soita tällä hallituskaudella. Kosteikkojen ja lintuvesien kunnostaminen on välttämätöntä useiden uhanalaisten ranta- ja vesilintujen suojelemiseksi. Puolet kosteikkojen vesilinnuista on uhanalaisia. Elinympäristöjen suojelu ei yksin riitä, vaan tarvitaan myös ennallistamista, kunnostusta ja hoitoa.

Lisäksi Helmi-ohjelman tavoitteena on kunnostaa tämän hallituskauden aikana 15 000 hehtaaria arvokkaita perinnebiotooppeja. Kaikki maamme perinnebiotoopit eli perinneympäristöt ovat uhanalaisia luontoympäristöjä. Luonnonlaitumet ja niityt tarvitsevat jatkuvaa hoitoa tai laidunnusta, jotta niiden umpeenkasvu voidaan estää ja samalla säilyttää tärkeitä elinympäristöjä pölyttäjähyönteisille.

Keski-Suomen Vihreät on tyytyväinen Helmi-elinympäristöohjelmaan, jolla on suuri merkitys myös Keski-Suomen luonnon monimuotoisuuden säilyttämisessä sekä vesien- ja ilmastonsuojelussa.

Meri Lumela, puheenjohtaja, Keski-Suomen vihreät
Lea-Elina Nikkilä, puheenjohtaja, Joutsan vihreät

Mielipidekirjoitus Keskisuomalaisessa 20.12.2019

Joutsan mukaan Keski-Suomen vesiensuojeluyhdistykseen 

Valtuustoaloite 16.12.2019

Vuosien varrella monet joutsalaiset ovat kertoneet vesien tilan heikkenemisestä lähivesillään. Havaintoja sinilevästä, humuksesta ja karvalehdestä. Sinilevä rajoittaa virkistyskäyttöä, karkottaa mökkiyrittäjän asiakkaat ja samean veden ääreltä on vaikeaa myydä omakotitaloa, mökkiä tai edes tonttia. Ilmastonmuutos kiihdyttää jo itsessään näitä ongelmia. Kuntalaiset ovat  myös yhdessä lähteneet taistelemaan paremman vesien tilan puolesta. Hyvänä esimerkkinä Joutsan salmi ry, joka tukee tekemääni aloitettani liittyä Keski-Suomen vesiensuojeluyhdistykseen.

Joutsan kunnan vasta ilmestyneen, viime viikolla mediassa laajasti referoidun mökkiläistutkimuksen mukaan puhdas luonto ja vesistöt ovat Joutsan suurimmat vahvuudet. Ulkopaikkakuntalaisten kesäasikkaiden tärkeysjärjestyksessä ensimmäisenä oli vesistöt ja niiden puhtaus. Esteenä vapaa-ajankäytön lisääntymiselle kyselyssä vastattiin mm. ”Sinilevä järvivedessä”  ja kunnallisten palveluiden kehittämisehdotuksina mainittiin  ”Vesistön suojelu”,  ”Vesistöjen saasteiden tarkempi seuraaminen” ja ”Toimet järviveden hyvän laadun ylläpitämiseksi”.

Suomen Vesiensuojeluyhdistysten Liitto sekä kymmenen alueellista vesiensuojeluyhdistystä kokoavat kaikki toimialueensa vesiensuojelusta ja -hoidosta kiinnostuneet tahot työskentelemään yhdessä puhtaampien vesien puolesta. Kuntajäsenelle näkyvintä toimintaa on yhdistyksen jäsenistölleen tarjoama jatkuva neuvonta ja tuki kaikissa vesiensuojeluun ja -hoitoon liittyvissä kysymyksissä. Yhdistys on myös luonteva hankekumppani tai -koordinaattori vesiin ja vesistöihin liittyvissä kunnostus- tai suunnitteluhankkeissa.

Vasta perustettu Keski-Suomen vesi ja ympäristö ry kokoaa  nyt jäsenistöönsä Keski-Suomen kuntia, kuntayhtiöitä, teollisuuslaitoksia, toiminnanharjoittajia sekä kaikkia muita puhtaiden vesien ja ympäristön parissa toimivia tahoja.

Yhdistyksen toiminnan osa-alueita ovat vesitökuormituksen seuranta ja hallinta, vesitöjen kunnostaminen, kalaston hoidon ja virkistyskäytön kehittäminen ja ylläpito, rakennetun ympäristön ja maisemanhoidon vesitövaikutusten seuranta sekä luonnon monimuotoisuuden turvaaminen.Joutsan kunnan jäsenmaksu olisi saamani tiedon mukaan 875 € vuodessa.

Esitän, että Joutsan kunta liittyy vasta perustettuun Keski-Suomen  vesiensuojeluyhdistykseen.

Lea-Elina Nikkilä, Vihreä valtuustoryhmä

RYHMÄPUHEENVUORO 16.12.2019

Arvoisat puheenjohtaja, valtuutetut, virkanhaltijat, hyvä yleisö

Aiemmissa puheenvuoroissa on jo perusteellisesti ja ansiokkaasti pureuduttu haasteelliseen taloudelliseen tilanteeseemme. Talouden näkymät ovat synkkenevät. Lyhyesti voisi sanoa, että jos tuloja ei saada lisättyä on menoja karsittava tai veroäyriä nostettava. Yhtenä vaihtoehtona toki omaisuuden myynti, mutta se ja verojen nostaminen ovat varmaan viimeisiä keinoja talouden tasapainon saavuttamiseksi.

Haluan tarkastella talousarviota ja suunnitelmaa aluksi teknisesti ja sitten strategisesta näkökulmasta.

Nyt kun vihdoin on onnistuttu useiden johtavien viranhaltijoiden rekrytoinnissa, toivoisin jatkossa selkeämpää ja havainnollisempaa asiakirjaa. Siis lisää havainnollisia aikasarjoja ja tilastoja esim. asikasluvun, verotulojen ja muiden kehitysmittareiden osalta  talousarvion ja suunnitelman taustalla.

Talousaloussuunnitelma 2021-2024 typistyy puoleentoista sivuun, joista esiin nouseen vuosittain kasvava alijäämä. Minusta suunnitelmassa voisi nostaa esiin eri keinoja, joilla asiaan voidaan puuttua.

Sisällysluettelon toivoisin olevan hieman yksityiskohtaisempi kuten esimerkiksi vuonna 2018 talousarviossa oli, jotta kokonaisuuden jäsentäminen ja asioiden etsiminen olisi helpompaa.

Kun kävin tutustumassa naapurikuntien talousarvioihin, niissä oli erillinen osa kuntakonsernin ohjauksesta. Toivottavasti jatkossa Joutsassakin.

Kuntastrategia on valtuuston tärkein ohjausväline kunnan toiminnan pitkäjänteisessä johtamisessa ja ohjaamisessa.

Kuntalain 110§ todetaan, että talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan.

Strategisia tavoitteitamme ei kuitenkaan talousarviossa esitellä. On tosin maininta visiosta, joka painottaa asukasluvun lisäämistä. Tässä emme ole onnistuneet. Kuten tiedetään väkiluku laskee lähes sadan henkilön vuosivauhtia. Onko  tämä tosiasia huomioitu riitävästi talouden suunnittelussa niin verotulojen kuin palvelutarpeiden osalta.

Strategiamme on kirjannut viisi asiaa, joissa on onnistuttava: itsenäinen kunta, asukasluku kasvuun, hyvät palvelut, turvallisuus ja hyvä henki. Jokaiseen kohtaan on kirjattu keinoja, joilla tavoitteisiin päästään. Muiden tavoitteiden kohdalla on onnistuttu kohtalaisesti tai jopa hyvin, mutta asukasluvun osalta tulokset ovat huonoja, parhaimmillaankin kohtalaisia.

Toisaalta hyviäkin muutoksia suhteessa strategiaan on saavutettu. Tämän vuoden lokakuun lopussa työttömyysaste oli 9,6%, 176 ihmistä on edelleen valitettavasti työtä. Strategiassa tavoitteeksi oli kuitenkin asetettu 12% alitus, joten tilanne on paljon arvioitua parempi. Aikuissosiaalityö, Pienten kuntien työkkäri-hanke ja TyöVarikko ansaitsevat kiitoksen samoin kuin työllistävät yritykset.

Talousarviossa mielestäni suuri strateginen arvovalinta liittyy Mieskonmäen koulun lopettamiseen. Srategiamme kohdassa Missä asioissa on onnistuttava yhtenä kohtana on: Elävät kylät!

Tiedossa on koulun merkitys kylien elinvoimalle.En ollut mukana, kun valtuusto päätti lopettaa Rutalahden koulun. En myöskään ole nähnyt laskelmia siitä, toteutuivatko arvioidut säästöt täysimääräisesti. Toinen tärkeä kysymys on, mikä olisi tonttikaupan ja rakentamisen tilanne nyt, jos uusi koulu olisi toiminnassa. Nythän kylän keskellä rapistuu surullisen näköinen kiinteistö tyhjillään.

Kunta on asettanut 18 oppilaan rajan, jonka arvioidaan alittuvan lukuvuonna 2020-2021 kolmella oppilaalla. Siis parhaimmillaan vain yhden lapsiperheen muutto kylälle voisi palautta lapsiluvun tuohon kriittiseen 18. Olen kuunnellut ja kuullut kyläläisten ja lapsiperheiden yhteisen tahdon.

Odotan mielenkiinnolla uusin voimin, näkökulmin ja ideoin johtoryhmän valmistelemaa Joutsan seuraavan strategian pohjapaperia, jonka jatkotyöstöön osallistetaan luottamushenkilöt ja laajasti kuntalaisia. Toivottavasti ensi vuonna meillä on realistinen strategia, joka ohjaa vahvasti talouden suunnittelua kestävälle uralle.

Lopuksi kiitän kaikkia kuluneesta vuodesta ja toivotan kunnan työntekijöille, luottamushenkilöille ja kaikille kuntalaisille rauhallista joulun aikaa ja menestystä alkavalle vuosikymmenelle 2020.

Lea-Elina Nikkilä, vihreä valtuustoryhmä