Blogi

Ketä äänestäisin?

Minulta on kysytty, ketä kannattaisi äänestää.

Paljon hyviä ehdokkaita on eri puolilla maata, jotka tunnen ja tiedän pärjäävän erinomaisesti kansanedustajan tehtävässä.

Keski-Suomen ehdokkaista tunnen parhaiten Ilona Helteen, Meri Lumelan ja Hannele Vestolan, jotka kaikki olisivat erinomaisia kansanedustajia.

Ilona on luonto- ja ympäristöasioiden huippuosaaja. Tutkijan taustalla tiede ja siihen tukeutuvat poliittinen päätöksenteko ovat hänelle tärkeitä. Jyväskylän valtuustoryhmän puheenjohtajana hän on lyhyessä ajassa ottanut haltuun myös laajemmin politiikan kenttää. Yhteistyö Ilonan kanssa vihreiden Luonnonsuojelu- ja ympäristötyöryhmän jaettuna puheenjohtajuutena on ollut minulle suuri ilo!

Meri on kaupunginhallituksen puheejohtajana, kuntaliiton tehtävissä, puoluevaltuuskunnan jäsenenä ja piirin puheenjohtaja pitkänlinjan yleispolitiikka, jolle työ rehtorina on antanut erityisen vahvan näkökulman koulutuspoliittisiin kysymyksiin. Yhteiset vuodet Merin kanssa sekä Vihreiden Naisten että Keski-Suomen piirin hallituksissa ovat opettaneet minut arvostamaan Merin yhteistyökykyä, näkemyksiä, määrätiotoisuutta ja tehokkuutta.

Hannele laukaalaisena maaseutu- ja erävihreänä hallitsee hyvin maaseutukysymyksiä ja hän on lisäksi profiloitunut maahanmuuttokysymysten erityisosaajana.  Opettajan työn kautta myös hänelle koulun arki ja koulutusleikkausten aiheuttamat ongelmat ovat tulleet tutuiksi.

Naapurikunnassa ja -maakunnassa Maisa Juntunen Kangasniemeltä tekee mahtavaa, raikasta kampanjaa, jonka esimerkiksi Maaseudun Tulevaisuus ja Pekka Haavisto on isosti huomioinut ja tukenut! Hän on todellinen maaseudun tulevaisuuden ääni. Ehkä joillekin, mutta ei minulle ylättäjä uudeksi kansanedustajaksi!

Kajaanissa Silja Keränen tekee samanlaista kansanedustajapestiin tähtäävää kampanjaa. Sekä Silja Maaseutu- ja erävihreiden puheenjohtajana että Maisa varapuheenjohtajana ovat olleet vihreiden loistavan maatalouspoliittisen ohjelman arkkitehtejä. Ihan mahtaa, että oululainen Satu Haapanen tekee paluuta eduskuntaan. Maa- ja metsätalousvaliokunnassa hyvää työtä edellisellä kaudella.

Pääkaupunkiseudun ulkopuolelta jatkoa kansanedustan työhön toivon erityisesti Krista Mikkoselle Joensuusta ja Satu Hassille Tampereella. Uudellamaalla on myös paljon hyvä ehdokkaita. Toivon jatkoa Johanna Karimäelle ja nousua vihreiden kunta-asioita hyvin hoitavalle Tiina Elolle ja puoluehallituksessa kanssani istuvalle Henna Partaselle.

Helsingissä uskon Pekka Haaviston äänivyöryn ja erittäin pätevien muiden ehdokkaiden myötä vihreiden nousevan suurimmaksi puolueeksi. Paljon ääniä saavat Pekan lisäksi Outi Alanko-Kahiluoto ja Emma Kari. Uusina, erittäin pätevänä eduskuntaan äänestäisin myös tehokkaan ja taitavan varapuheenjohtaja Maria Ohisalon. Yllättäjiksi toivon Kaisa Hernbergin ja Kati Juvan.

Monet hyvät nimet jäävät mainitsematta niistä veikkaamistani noin 30 uudesta vihreästä kansanedustajasta. Mutta tässä 16 loistavaa naisehdokasta. Sillähän saadaankin eduskuntaryhmään jo niukka  naisenemmistö ja hyvä niin.

 

Uhkaako kaivostoiminta Leivonmäen kansallispuistoa?

Turvallisuus ja kemikaalivirasto Tukes on hyväksynyt Oy Fennoscandian Resources Ab:n (Biowulf Miningin tytäryhtiö) tekemän varausilmoituksen kaivostoimintaa varten. Varaus käsittää alueita Joutsan, Luhangan ja Hartolan kuntien alueella yhteensä 137,28 km2 eli 13 728 hehtaaria! Se peittää alleen myös Leivonmäen kansallispuiston eteläisen osan. Varaus on voimassa vuoteen 2021 ja sinä aikana yhtiöllä on tarkoitus tehdä tutkimukset ja malminetsintälupahakemus. Varaaja otaksuu alueella aiemmin tehtyjen tutkimusten perusteella olevan seuraavia kaivosmineraaleja: grafiitti, kulta, tina, volframi, kupari, koboltti, hopea. Samalla yhtiöllä on käynnissä vastaavanlainen hanke Heinävedellä, joka on herättänyt valtakunnallistakin huomiota. Pro Heivävesi-liike toimii aktiivisesti kaivoksen perustamista vastaa.

Vuonna 2013 Joutsan kunta vastusti Palmex Miningin kaivosvarausta, joka sekin oli osittain kansallispuiston alueella. Mutta kansainvälisten kaivosyhtiöiden kiinnostus jatkaa kasvuaan Suomessa, koska kaivoslakimme antaa poikkeuksellisen laajat valtuudet toimia. Toivottavasti kaikki kolme kuntaa asettuvat vastustamaan hanketta, sillä kunnilla on asiassa merkittävää päätösvaltaa.

Suomen pinta-alasta on noin seitsemäsosa tavalla tai toisella kaivosyhtiöiden varaamaa. Kansainvälisiä kaivosyhtiöitä on viime vuosina entistä aktiivisemmin hakeutuneet juuri Suomeen, sillä yhtenä harvoista maista maailmassa Suomi antaa mineraaliesiintymän omistusoikeuden ”Löytäjä saa pitää”-periaatteella.

Haitoista kärsivän ympäristön kunnostaminen jää usein veronmaksajien maksettavaksi, kuten esimerkiksi Talvivaaran tapauksessa on käynyt. Sen aiheuttamien ympäristövahinkojen korjaamiseen on jo käytetty satoja miljoonia euroja. Kiinteistöjen, erityisesti vapaa-ajanasuntojen hinnat ovat romahtaneet. Ei kukaan halua asua tai viettää lomaa kaivoksen kupeessa.  Melusta, pölystä, kasvavasta liikenteestä ja saastuneista vesistöistä kärsivä yritystoiminta, kuten maatalous ja matkailu, jäävät vaille korvauksia.

Verotuloista kunta voi hyötyä, mutta nykyaikissa kaivoksissa työpaikkoja on vähän, niissä robotit ahkeroivat. Erityisosaajat  tuodaan ulkomailta. Lisäksi kaivosalalla on tyypillinen toimintatapa se, että ulkomainen emoyhtiö antaa tytöryhtiölle miljardilainan, jossa on suuri korko. Tytäryhtiö maksaa sitten emoyhtiöllelle lainaa ja korkoa niin, että verotettavaa voittoa ei pääse syntymään.

En vastusta kaivostoiminataa. Tarvitsemme kohtuullisesti uusiutumattomia kaivannaistuotteita jatkossakin, vaikka esimerkiksi niiden kierrätystä tehostamalla voidaan uusien kaivosten tarvetta vähentää. Mutta valtion, kunnan, maanomistajien ja kaikkien haitaoista kärsivien pitää saada kunnon korvaus, ympäristöä ja luontoa tulee turmella niin vähän kuin mahdollista, ja aiheutetut vahingot pitää korvata täysimääräisesti. Tuotannon pitää olla kestävää ja tuleville sukupolvillekin pitää jättää uusiutumattomia luonnonvaroja. Luonnonsuojelualueet tulee ehdottomasti rajata ulos kaivostoiminnasta. Leivonmäen kansallispuistoon eikä sen välittömään läheisyyteen saa tulla kaivosta!

Lea-Elina Nikkilä

kunnanvaltuutettu (vihr.)

Julkaistu Joutsan Seudussa 27.3.2019

Joutsa mukaan kunta-alan energiatehokkuussopimukseen ja HINKU-hankkeeseen.

VALTUUSTOALOITE 29.10.2018

Kunnan omien toimintojen, hankintojen ja kaavoittamisen lisäksi kunnat voivat vaikuttaa päätöksenteollaan muun muassa maankäytön, energiantuotannon ja liikenteen päästöihin kunnan alueella. Keski-Suomessa kunnat tekevätkin nyt kunta-alan energiatehokkuussopimuksia, jonka avulla kunta saa tukea energiainvestointeihin. Sopimuskaudella selvitetään kulutuksen nykytila ja etsitään kannattavat säästö- ja tehostamiskohteet. Päästöjä vähennetään erityisesti parantamalla kiinteistöjen energiatehokkuutta, luopumalla öljystä ja lisäämällä uusiutuvan energian käyttöä. Työssä auttaa uusiutuvan energian kuntakatselmus, jonka tekemiseen saa jopa 50% avustuksen.

Joutsassa tilanne on monelta osin hyvä. Meillä on biopolttoaineisiin tukeutuva Joutsan Lämpö Oy ja Joutsan Ekokaasu OY, joiden toiminta pitää turvata. Lisäksi esimerkiksi kunnan katuvalaistus kannattaa muuttaa kokonaan led-lampuilla tuotettavaksi. Näin on mahdollista saada noin 60% kustannussäästö.

 

Kansainvälisen ilmastopaneelin IPCC:n raportti 8.10.2018 osoitti, että ilmastonmuutoksen torjumisessa ei ole hetkeäkään hukattavaksi. Kunnilla on merkittävä rooli edistää toimia, joilla vähennetään alueen kasvihuonepäästöjä. HINKU-hanke tarjoaa kunnille asiantuntemusta, verkostoitumista, tietoa hyvistä käytännöistä ja hyville teoille näkyvyyttä.

 

HINKU-hankkeessa kunta sitoutuu valtuuston päätöksellä tavoittelemaan koko alueensa kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä 80 % vuoden 2007 tasosta vuoteen 2030 mennessä. Uudet ratkaisut ovat olleet kunnille kustannustehokkaita myös esimerkiksi aurinkopanelien yhteishankintojen vuoksi.

Kunnat kilpailevat tulevaisuudessa yhä enemmän palveluista, yrityksistä ja asukkaista. Nykyhetken haasteisiin aktiivisesti reagoiva kunta houkuttelee niin yrityksiä kuin asukkaitakin.

 

Esitän, että Joutsa tekee kunta-alan energiatehokkuussopimuksen. Tavoitteeksi tulee asettaa hiilineutraali kunta ja siihen pääsemiseksi kunta lähtee mukaan HINKU-hankkeeseen.

Pidetään huolta soista ja vesistöistä

Suomessa on alunperin ollut soita noin kymmenen miljoonaa hehtaaria. Tästä alasta yli puolet on kuivattu ojittamalla maa- ja metsätalousmaaksi, Keski-Suomessa jopa 90 prosenttia. Ojitetuilta soilta ja metsistä  on valunut vesistöihin valtavasti kiintoainesta, ravinteita ja humusta. Varsinkin pienet vesistöt ovat sen vuoksi sameutuneet ja liettyneet. Veden laatu vaikuttaa luonnon monimuotoisuuteen, kalastus- ja matkailuelinkeinojen toimintaedellytyksiin sekä paikallisten asukkaiden ja mökkiläisten viihtyvyyteen ja vapaa-ajan viettoon.

Keski-Suomen Vihreät on pitkään tuonut esiin turvetuotannon aiheuttamia haittoja vesistöille, suoluonnolle ja ilmastolle. Nyt myös  Vapo-konserni uuden strategiansa  mukaisesti pyrkii suuntaamaan toimintaansa pois  turpeenpoltosta, koska tiedostaa yhteiskunnan tavoitteen kohti hiilineutraalia energiantuotantoa. Tämä on merkittävä askel oikeaan suuntaan, koska turpeen poltto kiihdyttää ilmastonmuutosta jopa kivihiiltä pahemmmin. Turvetuotantoa ei kuitenkaan olla vielä lopettamassa, jopa uusille soille haetaan lupia. Onneksi kunnat eivät enää aina niitä puolla, vaan kuuntelevat entistä enemmän asiantuntijoiden ja asukkaiden mielipiteitä.  Nyt pitääkin toteuttaa soidensuojelun täydennysohjelma, jotta arvokas ja monimuotoinen suoluontomme säilyy  myös tulevien sukupolvien ihailtavana.

Soiden ojitus on ollut usein taloudellisesti kannattamatonta, koska kuivattu suo ei edes tuota kovin hyvin puuta. Vanhat ojat ovat monin paikoin jo kasvaneet umpeen ja soita on myös ennallistettu onnistuneesti. Kuitenkin yhä tehdään turvemaiden  kunnostusojituksia ja avohakkuita. Niiden aiheuttamaa kuormitusta pyritään hillitsemään mm. kaivuukatkojen, lietekuoppien ja laskeutusaltaiden avulla, mutta niiden teho esimerkiksi raskasmetallien, kuten kaloihinkin siirtyvän elohopean sitomiseen on heikkoa. Siksi tarvitaan tutkimusta tehokkaampien vesistönsuojelukeinojen löytämiseksi ja jo pilattujen vesistöjen puhdistamiseksi.

Puhdas vesi on kallisarvoinen luonnonvaramme, josta maailmassa on monin paikoin pula.  Vedenpuhdistuslaitosten ansiosta monet  vesistöt ovatkin puhdistuneet. Haja-asutusalueilla uusi jätevesiasetus edellyttää ranta- ja pohjavesialueilla perustason täyttävää jätevesijärjestelmää ensi vuonna.Yhä tarvitaan työtä puhtaiden vesien ja suoluonnon puolesta.

Lea-Elina Nikkilä, Joutsan kunnanvaltuuston 1.vpj

Hannele Vestola, Laukaan kunnanhallituksen 2.vpj

Keski-Suomen Vihreät ry

Julkaistu Keskisuomalaisessa

Vieraslajeista

Lupiini, jättibalsami, jättiputki – näyttäviä ja kauniitakin, mutta vieraslajeja. Miksi niitä pitäisi torjua?

Maailmanlaajuisesti vieraslajit muodostavat toi­seksi suurimman uhkatekijän luonnon monimuotoisuudelle, kun kokonaisten elinympäristö­jen häviäminen ja pirstoutuminen on arvioiden mukaan uhkatekijöistä suurin. Suomessa, meillä Joutsassakin  on jo alueita, joissa lupiini tai jättipalsami ovat syrjäyttäneet alkuperäisen niittykasvillisuuden ja levittäytyneet nopeasti puutarhoista tienvarsille ja syvemmälle metsään.

Kasvukausi on pian siinä vaiheessa, että vieraskasvit  levittäytyvät tehokkaasti uusille alueille. Kasvullisen lisääntymisen ohella tuuli, eläimet ja vesi kuljettavat niiden siemeniä pitkiäkin matkoja, ja lajit leviävät myös esimerkiksi maansiirtojen, tievarren niittämisen ja puutarhajätteen mukana.

Leviämisen ehkäisemiseen ja vieraslajien torjumiseen tarvitaan meidän kaikkien yhteistyötä, ja lajituntemuksen lisääminen on siksi tärkeää. Myös torjuntakeinoihin on hyvä perehtyä ennakolta, sillä ne riippuvat lajista ja voivat esim. jättiputken kohdalla vaatia suojautumista kosketukselta.

Maa- ja metsätalousministeriön käynnistämässä Viikon vieraslaji -kampanjassa esitellään heinäkuun loppuun asti viikoittain yksi ajankohtainen vieraslaji ja kerrotaan, mitkä ovat sen tehokkaimpia torjuntakeinoja. Lisätietoja: vieraslajit.fi

Julkaistu Joutsan Seudussa

Vuosi vaaleista

Vuosi sitten 9.4.2017 järjestettiin kuntavaalit.

Sain suureksi yllätyksekseni 180 ääntä ja siten Vihreät Joutsassa 7,4% äänimäärällä ja yhdellä ehdokkaalla ensimmäisen edustajansa  valtuustoon. Minulle oli aika monelta taholta sanottu, että yksin on mahdotonta päästä läpi ja kovasti tein töitä, että olisin saanut muitakin vihreiden listalle, mutta turhaan.

Koska äänimääräni oli toiseksi suurin, sain kunnanvaltuuston 1. varapuheenjohtajan paikan. Lisäksi vihreillä on Kalle Willman jäsenenä perusturvalautakunnassa ja sen yksilöjaoksessa sekä Marianne Luukkanen varajäsenenä keskusvaalilautakunnassa ja hyvinvointi- ja sivistyslautakunnassa. Tarkastuslautakunnassa vihreiden mandaatilla on sitoutumaton Esko Manninen. Toki näin menestyksekkääseen paikkajakoon oli myös teknisellä vaaliliitolla merkitystä.

Mitä vuoden aikana olen saanut aikaan?

Koska olen valtuuston varapuheenjohtaja, olen ollut mukana valtuuston kokousten lisäksi myös puheenjohtajiston ja kunnanhallituksen kokouksissa. Olen oppinut paljon kunnallisesta päätöksenteosta ja saanut olla mukana tekemässä isoja päätöksiä sekä maanhankinnasta että sote-keskuksen rakentamisesta. Puheenjohtajisto kutsutaan myös usein eri tapahtumiin. Kiinnostavaa oli tutustua Joutsan uuteen lämpölaitokseen ja vierailla naapurikunnissa neuvottelemassa yhteistyöstä.

Vuonna 2017 kunnanvaltustossa tehtiin ainoastaan yksi aloite. Se oli esitykseni  Luonnonmuistomerkin perustamisesta Joutsaan Suomi 100 -juhlavuoden kunniaksi. Aloite hyväksyttiin ja valituksi tuli Maljakivet, jolle  alueen omistava Metsähallitus ei kuitenkaan katsonut olevan tarvetta perustaan luonnonmuistomerkkiä. Maljakivet sijaitsevat  alueella, jonka suojelu toteutuu viimestään vuonna 2019.

On paljon asioita, joita haluan jatkossa rohkeasti edistää. Luonto ja ympäristö sekä kulttuuri, siinä ovat mielestäni tulevaisuuden kunnan peruspilareja. Syksyllä käynnistyvä kunnan strategian päivitys antaa näiden asioiden nostamiseen oivan mahdollisuuden. Esimerkkeinä ovat Leivonmäen kansallispuisto, Ekokaasu ja Haihatus, joiden kehittämisessä myös kunnalla on tärkeä rooli. Uudet bioenergiamuodot sekä luonto- ja kulttuurimatkailu ovat kasvavia aloja, joiden avulla voidaan parantaa kuntalaisten toimeentuloa, mahdollistaa uutta yrittäjyyttä ja luoda positiivista kuntakuvaa.

Avoimuuden lisääminen oli keskeinen vaaliteemani ja sen edistämiseen pyrin jatkossa paneutumaan. Paikallislehti Joutsan Seutu on ansiokkaasti nostanut esiin julkisen keskustelun vähäisyyden. Vihreiden Kalle Willman on luonut tervetullutta, terävän debatin kulttuuria. Kun seurasin netissä Helsingin kaupunginvaltuuston kokousta, en voinut kuin haaveilla moisesta Joutsassa. Meillä valtuuston kokouksissa ei keskustella, ei edes pidetä puheita. Kaikki on valmiiksi sovittu, joten äänestääkään ei tarvitse. Olen valmistellut kahteen kokoukseen puheenvuoron, jotka löytyvät kotisivuilta. Mutta miten saada muutkin puhumaan ja keskustelemaan ja siten jopa yleisöäkin paikalle? Eipä ihme, ettei ehdokkaita kuntavaaleissa ole helppoa löytää ja äänestäminen ei kovin kiinnosta. Uuden strategian valmistelussa pitää löytää keinoja asioiden valmistelun ja päätöksenteon avoimuuden lisäämiseksi.