Kuntavaikuttaminen

Tulevaisuuden Joutsa on kestävän kehityksen kunta, joka viehättää vanhoja ja  uusia asukkaita puhtaalla luonnolla, upeilla vesistöillä Päijänteeltä Suonteelle, ympäristövastuullisuudella, turvallisuudella ja hyvillä peruspalveluilla.  Matkailijoita kiinnostavaa erityisesti Leivonmäen kansallispuisto, sen monipuoliset palvelut ja majoitusmahdollisuudet.

SIKSI
Suojellaan yhteinen ympäristömme
Pelastetaan puhtaat vedet
Turvetuotannon vaikutus moniin Joutsan vesistöihin on ollut dramaattinen. Vaikka turvetuotanto vähitellen hiipuu, se ja kalanviljely heikentävät järviemme, esimerkiksi Joutsanlahden tilaa.

Kaivos olisi haitta ihmisille ja ympäristölle
Kivisuon kaivostoiminnan tutkimusalue on laaja ja tehdyt kaivaukset huolestuttavat paikallisia asukkaita. Kansallispuiston läheisyyteen perustettu kaivos on merkittävä haitta asukkaille, matkailuyrityksille, kansallispuiston kävijöille, uhka kiinteistöjen arvolle sekä valtava riski lähialueen vesistöille aina Päijänteeseen saakka. Onneksi Joutsan kunnanhallitus on vuonna 2012 todennut ”ettei Leivonmäen kansallispuistoa tule sisällyttää varausaloitteeseen, koska kaivostoiminta olisi ristiriidassa alueen käyttötarkoituksen kanssa.”

Torjutaan ilmastonmuutosta
Kunta voi vähentää ilmastopäästöjään lisäämällä uusiutuvan energian käyttöä ja parantamalla energiatehokkuutta. Kunnan tulee kannustaa paikallisia yrityksiä ja asukkaita ilmastotekoihin.  Jätevesilietteen käsittely biokaasuksi on loistava esimerkki ilmastotyöstä, joka tuo työtä ja voimaa aluetalouteen. Olisi tärkeää, että kunta ja kuntalaiset siirtyisivät entistä enemmän biokaasun käyttöön ja kunta suosii hankinnoissaan yrittäjiä, jotka käyttävät kuljetuksiin biokaasuautoja.

Luontomatkailusta uusia työpaikkoja
Leivonmäen kansallispuisto on yksi Suomen neljästäkymmenestä kansallispuistosta, joissa vierailee yhteensä lähes kolme miljoonaa kävijää vuodessa. Leivonmäellä kävijämäärä vuonna 2016 oli 16 300.  Nyt on aika rakentaa yhteistyökuvio toimivaksi Joutsassa kansallispuistomme palvelujen ja tunnettuuden patantamiseksi.

Luontomatkailu on yksi nopeimmin kasvavia yrittäjyyden muotoja maaseudulla. Sijainti 4-tien varressa, upea luonto, Suonteen järvimaisemat ja kansallispuiston monipuolinen luonto huippukohteena antavat erinomaiset mahdollisuudet uudelle yritystoiminnalle.  Kansallispuistoon rajoittuvan Haapasuon turvetuotantoalueen Rutajärveen laskevan altaan osalta pitää aktiivisesti lähteä ajamaan lintujärven perustamista jo valmiin Haapatornin eteläpuolelle. Kaunis maisema on paras käyntikorttimme, pidetään siitä jokainen omalta osaltamme huolta.

Hyvinvointia lähellä ihmisiä
Maakuntauudistuksen jälkeen kunnan vastuulle jää ennaltaehkäisevä työ. Kumppanuuspöytä panostaa eri yhdistysten yhteistyöhön ja perusteilla oleva hyvinvointitupa on seuraava askel kohti pysyvää kotipesää  yhdistyksille, joiden merkitys terveyden ja hyvinvoinnin ylläpitämisessä on suuri.

Liikunta- ja urheilutilat ovat Joutsassa hyvällä tolalla, samoin uudet koulutilat. Laadukkaan, ilmaisen varhaiskasvatuksen ja peruskoulun lisäksi kulttuuritarjonnalla merkittävä rooli kuntalaisten hyvinvoinnille. Kirjasto on sivistyksemme lippulaiva, Haihatus kuvataiteen ystävän toinen koti!

Leader-Maaseutukehitys ry on Joutsassa hanketoimintaa tukeva  organisaatio. On aika panostaa entistä enemmän Joutsan kylien kehittämiseen myös Leader-hankkeilla ja näin saada uusia asukkaita ja yrityksiä kunnan eri osiin lisäämään elinvoimaisuutta. Yksi malli löytyy Rutalahdesta, moneen kertaan palkitusta kylästä, joka panostaa hanke- ja talkootyöllä  tulevaisuuteen. Kun monet palvelut ja päätöksenteko siirtyvät kauemmaksi, kunnan tulee tukea eri tavoin aktiivisia kyliään ja lähidemokratiaa.

Tehdään kotouttaminen hyvin ja otetaan uudet asukkaat mukaan yhteisöön. Nopea pääsy koulutukseen ja työelämään on tärkein askel.

Tasa-arvon huomioimisella ja avoimuudella valmistelussa ja päätöksenteossa parannetaan demokratian toteutumista kunnan toiminnoissa.